Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000004
URBROJ: 2140/01-08/6-18-0006
Zlatar, 17.01.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MAČE , HR-49251 Mače, Mače 30

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste “Cesta pod mačanske brege”, 2. skupine, na  4948/1, 1436 k.o. Mače i 945 k.o. Lovrečan na području Općine Mače.

II.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.