Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000003
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0006
Donja Stubica, 06.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD DONJA STUBICA , HR-49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta Škola – Čekolji – Polje, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. br. 3885/1, 3885/2, 3885/3, 3385/4, 3885/5, 3885/6, 3894, 3885/7, 3887/13 ( novoformirana k.č.br. 3894/4) k.o. Andraševec, Donja Stubica, Hruševec.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.02.2018 u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 51.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.