Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000227
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004
Krapina, 17.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA JESENJE, HR-49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 128 k.o. Jesenje Gornje Jesenje,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.08.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.