Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000206
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007
Donja Stubica, 08.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MARIJA BISTRICA , HR-49246 Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pješački pločnik i parkiralište u Ulici kralja Tomislava od ulaza prema Domu zdravlja do križanja sa Stubičkom cestom, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 294/1 k.o. Marija Bistrica (Marija Bistrica, Ulica kralja Tomislava).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.08.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.