Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000414

URBROJ: 2140-08-22-0005

Krapina, 21.10.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA PETROVSKO, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina u sustavu vodovoda) – Vodoopskrba naselja Rumbaki i Bračevići, 2.a skupine, na katastarskim česticama broj 1403/3, 1405/1, 1405/2, 1405/5, 1407/1, 1407/13, 1407/6, 1407/7, 1407/8, 1435/13, 1437/1, 1437/2, 1438/1, 1438/2, 1438/3, 1439/1, 1439/2, 1439/3, 1439/4, 1443/1, 1445/4, 1446/1, 1446/2, 1446/6, 1446/9, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1854/2 i 1857/2 k.o. Svedruža (Petrovsko), te k.č.br. 1206, 1209/1, 1209/2, 1220/4, 1226/5, 1251/3, 1296/1, 1296/3, 2664, 2674/1, 2676 i 2677 k.o. Petrovsko (Petrovsko).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr