Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000465

URBROJ: 2140/01-08-21-0005

Krapina, 09.11.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 8

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine – izgradnja nogometnog igrališta i rasvjete,

na katastarskoj čestici broj 2711/8 k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.11.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vanja.strabic@kzz.hr