Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000027
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0006
Zabok, 22.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE, HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine – dječji park na postojećoj građevnoj čestici 1035/3 k.o. Mirkovec (Mirkovec.)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.