Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000390
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0011
Klanjec, 29.11.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA TUHELJ

HR-49215 Tuhelj, TUHELJ 36

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Zahvat u prostoru posebne namjene, 2.b skupine – izgradnja trga na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2304/3 k.o. Tuhelj (Tuhelj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Trg mira 11, Klanjec, soba 4.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.