Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000215

URBROJ: 2140/01-08-6-20-0006

Zlatar, 06.10.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ZLATAR BISTRICA, HR-49247 Zlatar-Bistrica, Vladimira Nazora 56

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), skupina neodređena Nerazvrstana cesta u Erveniku na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2836 k.o. Veleškovec (Ervenik).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.