Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000130
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005
Pregrada, 22.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPG FRIDERIK HAJDINJAK, HR-49216 DESINIĆ, NEBOJSE 12.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – ležeći silosi za stočnu hranu, 2.skupina, na katastarskim česticama 2079, 2041/1, 2041/2 (2079 novoformirana),k.o. Vinagora Desinić, Gaber.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.