Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. travnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zabok

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000026
URBROJ: 2140/01-08/5-15-0005
Zabok, 22.04.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– parkiralište, šetnicu i pješački most,

na katastarskim česticama br. 1615/3, i na dijelu k.č.br. 1614/1, 1615/5, 1616, 1618/2 i 1619/10 sve k.o. Krapinske Toplice.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2015. godine u 10.sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.