Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000234
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0005
Donja Stubica, 04.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PERFA – BIO d.o.o., HR-49240 Donja Stubica, Golubovečka 44

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – rekonstrukcija peradarnika broj 10 u sklopu peradarske farme, 2. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 22/1, 23/9 i 23/10 k.o. Stubičko Podgorje (Donja Stubica, Golubovečka 44).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.10.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.