Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-01/17-01/268
URBROJ: 2140/01-08/2-18-4
Donja Stubica, 06.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PETRA HALAPIR, Krapinske Toplice, Jasenovac Zagorski 42

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja KLASA: UP/I-361-03/12-01/174 od 12. kolovoza 2012. godine izdanog za izgradnju građevine stambene namjene, na građevnoj čestici k.č.br. 1589/5 k.o. Andraševec ( Andraševec, Andraševečka ulica bb).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.02.2018. godine (utorak) u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.