Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2140/01-08/6-17-0006
Zlatar, 03.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, HR-49282 Konjščina, Jertovec 150

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – infrastrukturne namjene, energetskog sustava , distribucije plina, za rekonstrukciju srednjetlačnog distributivnog plinovoda u naselju Konjščina i dijelu naselja Jelovec, na katastarskim česticama k.č.br.1784, 1768/1, 1768/3, 2361, 2334, 6/8, 1800/1, 107/56, 107/57, 9999/281, 796/172, 796/82, 796/14, 796/141, 796/142, 796/170, 796/169, 2361, 754, 752/21, 796/172 i 103/3 k.o. Konjščina, (Konjščina i dio naselja Jelovec).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.07.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Lisjak, ing.građ.