Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000105
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0005
Pregrada, 25.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD PREGRADA , HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene – javna rasvjeta poslovne zone, na građevnim česticama broj 1229/4 (4399)., 1914( 2100,2168)., k.o. Pregrada (Pregrada)
2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.