Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. prosinca 2014.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, D. Stubica, povodom zahtjeva investitora Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Ul. K. Š. Djalskog 1, za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zabok – Faza II, za područje Grada Zaboka, na zemljištu u k.o. Zabok, k.o. Gubaševo, k.o. Mirkovec, i k.o. Špičkovina, temeljem članka 141. i 142. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)

P O Z I V A

podnositelja zahtjeva, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na katastarskim česticama u k.o. Zabok, k.o. Gubaševo, k.o. Mirkovec, k.o. Špičkovina, k.o. Švaljkovec, k.o. Začretje, k.o. Pustodol, k.o. V. Trgovišće, k.o. Klanječko Jezero, k.o. Andraševec, k.o. Oroslavje, k.o. Mokrice, k.o. M. Bistrica, k.o. Podgrađe Bistričko, k.o. Modrovec, k.o. G. Stubica, k.o. Hum Stubički, k.o. Slani Potok, k.o. Bedekovčina, k.o. Poznanovec, k.o. St. Podgorje, k.o. Pustodol, k.o. D. Stubica, k.o. Andraševec, k.o. Modrovec, k.o. G. Stubica, k.o. Strmec Stubički i k.o. D. Stubica na kojima se izvodi planirani zahvat u prostoru: prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zabok – faza II, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje predmetna lokacijska dozvola, da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. prosinca 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku i to osobno ili putem svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu, lokacijska dozvola može se izdati, a stranka koja se ne odazove javnom pozivu, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.

 

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU:

Stjepan Čajko dipl. inž. građ.