Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013
URBROJ: 2140/01-08/6-17-0005
Zlatar, 10.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MAČE , HR-49251 Mače, Mače 30

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – propusta preko potoka Sutinčica na nerazvrstanoj cesti u Velikom Komoru, na katastarskim česticama k.č.br. 1775/1, 5154, 2781/19, 2781/20 i 2781/21 k.o. Mače, (Veliki Komor).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Lisjak, ing.građ.