Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000370
URBROJ: 2140-08-6-22-0009
Zlatar, 08.12.2022.

Javni poziv za uvid u spis predmeta
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine, rekonstrukcija propusta “Velika Petrovagorska” i dijela ŽC 2126 na katastarskim česticama k.č. 443, 444/1, 444/2, 444/4, 2814 k.o. Petrova Gora (Petrova Gora), k.č. 4680, 3938/1 k.o. Veternica (Velika Veternička).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.12.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr