Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000201
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003
Krapina, 05.11.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

RADOVAN ARTIĆ, HR-49233 DONJE JESENJE, DONJE JESENJE 74

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za Građevinu stambeno-poslovne namjene izgrađenu na kat.čest.broj 3595/1 k.o. Jesenje, u Donjem Jesenju.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.