Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000276
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0012
Donja Stubica, 18.11.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUC KRAPINSKO -ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, ULICA JANKA LESKOVARA 40 /1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ŽC 2217 i ŽC 2219 u St. Toplicama na građevnim česticama broj 5443 i 2154 (zemljišno-knjižno stanje k.č.br. 132/2 k.o. Oroslavje, k.č.br. 1277/2, 2369/2 i 2307/2 k.o. Strmec Stubički) k.o. Donja Stubica (Stubičke Toplice, LJ. B. Đalskog bb).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2019 u 10:44 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.