Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000021
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0004
Zabok, 20.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

RATKO KATIČIĆ, HR-21465 PITVE, PITVE 65A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine – građevinu poljoprivredne namjene, 2. skupine – štala, sjenik, spremište poljoprivrednih proizvoda – građevinu stambene namjene (pomoćna), 2. skupine – spremište na novoformiranoj građevnoj čestici 149/1 (nastala od d149/1, d150/1 i d153/1) k.o. Krapinske Toplice (Krapinske Toplice, Ulica Žnidarići bb).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.03.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.