Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000084
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004
Zabok, 11.04.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZABOK , HR-49210 Zabok, Zivtov trg 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  javne i društvene namjene – rekonstrukcija – dogradnja i prenamjena postojeće poslovno – proizvodne zgrade u centar urbane kulture – DRUŠTVENO – KULTURNI CENTAR re-GENERATOR ZABOK, 2. skupine, na građevnoj čestici 7353/2 (2755/2) k.o. Zabok (Zabok, Ulica mladih).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.04.2018 u 08:30 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.