Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zabok

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000032
URBROJ: 2140/01-08/5-15-0005
Zabok, 01.07.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta  HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D1 na dionici od D205 do Ž2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku) duljine L=3,20 km, na katastarskim česticama k.č.br.: 7218/2, 7219/2, 7220/2, 7357/2, 8076, 8077/1, 8185, 8190/1, 8191/1, 8192/1, 8242/1, 8250/1, 8251/1, 8252/1, 9163/1, 9233/1, 9234/1, 9234/2, 9237/1, 9238/1, 9238/4, 9247/3, 9272/1, 9273, 9274/1, 9296/1, 9298/1, 9298/3, 9316/1, 9318/1, 9318/3, 9800, 9801, 9802/1, 9806/1, 9828/5, 9855, 9862/1, 9865/2, 9866/1, 9866/2, 9924/3, 9935/2, 9936, 9973, 9974/1, 9974/2, 9974/3, 9975/1, 9975/2, 9976, 9977/1, 9977/2, 9978, 9979/1. k.o. Zabok.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2015. godine u 9.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostormno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.