Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

 gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000006

URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005

Pregrada, 15.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  •  zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukciju državne ceste D206, Hum na Sutli-Pregrada, 2. skupine,dionica 001 – 5 lokacija za koje se na predmetnoj dionici predviđa građenje u 2 faze koje je potrebno korigirati u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
  • FAZA I  stacionaža  od 3+300,000 do  km 6 + 580.000 Druškovec Humski
  • FAZA II – lokacija 1, stacionaža od 2+000,000 do km 2+200.000 Vrbišnica
  • FAZA II – lokacija 2, stacionaža od 2+799,667 do km 2+892,020 Vrbišnica
  • FAZA II – lokacija 3, stacionaža od 8+000,000 do km 8+406.000 Kostelsko
  • FAZA II – lokacija 4, stacionaža od 9+040,000 do km 9+355,765 Bregi Kostelski s pripadajućim potpornim zidovima  i pločastim propustima.

  II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.04.2018 ( UTORAK)  u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.