Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000218
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0016
Donja Stubica, 23.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZLATKO TOPOLOVEC, HR-49246 PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE B. 36

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine,na katastarskim česticama k.č.br. 3561/1 k.o. Marija Bistrica Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 36.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.11.2017 u 13:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 51.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.