Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000370
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0007
Zlatar, 22.10.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KONJŠČINA, HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na postojećoj građevnoj čestici 10311/1 k.o. Sušobreg (Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka 13).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2021 u 08:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.