Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000520
URBROJ: 2140-08/20-23-0007
Zlatar, 06.03.2023.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KONJŠČINA, HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine, rekonstrukcija propusta preko potoka Selnica na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1798/5 koja nastaje iz dijela k.č. 1789, 1798/1, 1790, 1538/1, 1534, 1535, 1537/3 k.o. Konjščina (Gornja Konjščina).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2023 u 09:00 sati, na lokaciji Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi Ministarstva u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.