Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000098
URBROJ: 2140/01-08/5-17-0006
Zabok, 14.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZABOK , HR-49210 Zabok, Zivtov trg 10

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – rekonstrukcija tržnice kao dijela zgrade “Blok-Kolodvor” I i II faze izgradnje, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 7378/1 (1935/1) k.o. Zabok (Zabok, M. Gupca 67)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.06.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Biserka  Krušlin, dipl.ing.arh