Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000379
URBROJ: 2140/01-08/6-19-0006
Zlatar, 23.10.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZLATAR, HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – rekonstrukcija ulice Anke Horvat i dr. Juraja Žerjavića u Zlataru na postojećoj građevnoj čestici 23 i 2980/2 k.o. Zlatar (Zlatar).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.