Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000277
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0004
Krapina, 20.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HŽ Infrastruktura d.o.o, Zagreb, Antuna Mihanovića 12 , HR-10000 Zagreb, Ul.A.Mihanovića 12

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa – rekonstrukcija željezničkog mosta na pruzi R 106 Zabok – Đurmanec – DG u km 23+949, 1. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1629/5 i 1638 k.o. Hlevnica.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.