Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000104
URBROJ: 2140/01-08/2-15-0005
Donja Stubica, 03.09.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE  HR-49244 Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16

– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
–     građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – proširenje ribnjaka za sport i rekreaciju “Jarki”, , na katastarskim česticama k.č.br. 775, 777/1, 777/2, 777/3, 778 i 850 (pod novom oznakom 850), k.o. Strmec Stubički (St. Toplice, Sljemenski put bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.09.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.