Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000102
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0006
Donja Stubica, 16.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

RUDOLF JAGARČEC, HR-49240 D. STUBICA, LEPA VES 103

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, na katastarskoj čestici k.č.br. 2217/3 k.o. Lepa Ves (D. Stubica, Lepa Ves 103).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.