Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000296
URBROJ: 2140/01-08/2-19-000
Donja Stubica, 14.08.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Saša Kovačec, HR-49231 Hum na Sutli, Hum na Sutli 158

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/18-01/000183, URBROJ: 2140/01-08/2-¸8-0010 od 24.08. 2018. godine izdane za građenje građevine stambene namjene, 3. skupine – obiteljska kuća, na postojećoj građevnoj čestici broj 1840/5 k.o. Donja Stubica (Oroslavje, Stubička cesta bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.08.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.