Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000341
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0006
Donja Stubica, 21.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE, HR-49244 Stubičke Toplice, Park M. Gupca 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice – gradnja zatvorenog bazena – 1. faza, 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č. 1639 k.o. Donja Stubica, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.