Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša
Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000211
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0004
Pregrada, 20.11.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SLAVICA JOVANOVIĆ, SI-3000 CELJE, OPEKARNIŠKA CESTA 12.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene – jedna stambena jedinica, 2. skupine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – višenamjensko poljodjeljsko spremište, skupina neodređena, na katastarskim česticama broj:  2792, 2791/2, 2793/14, 2791/4 k.o. Desinić, Desinić, Ivanić Desinićki 13.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.