Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000182
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003
Zabok, 08.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK, HR-49210 ZABOK, ULICA NAD VUČAKOM 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici 5847 (nastala od 5847 (1731/8) i d 5854 (1731/9)) k.o. Zabok (Zabok, Ulica nad Vučakom 7).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.07.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.