Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004
Zabok, 29.06.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – spojna cesta čvorište Poznanovec do Državne ceste D24, 2. skupine, na katastarskim česticama 2389 i ostale prema popisu i situaciji iz idejnog projekta k.o. Poznanovec (Poznanovec, Poznanovec), 2951/1 i ostale prema popisu i situaciji iz idejnog projekta k.o. Dubovec (Gornja Stubica, Dubovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.