Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000010
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0004
Pregrada, 15.01.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SNEŽANA ŠKRNIČKI, HR-49231 HUM NA SUTLI, POREDJE 43.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za gospodarske namjene – poljoprivredne djelatnosti – staja, na k.č.br.  585, 586, 587/4, 588 k.o. Brezno, Hum na Sutli, Gornje Brezno.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana,  26.01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.