Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000135
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005
Pregrada, 24.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STAKLOREZ – BURIĆ d.o.o. , HR-49218 Pregrada, Ulica Josipa Štruka 20.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – proizvodni pogon za obradu stakla, 2. skupine, na građevnoj čestici broj 2092/1 (1301/9) k.o. Pregrada, Pregrada, Josipa Štruka 20.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.06.2018 u 12:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.