Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000038
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0005
Pregrada, 13.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STAKLOREZ – BURIĆ d.o.o., HR-49218 Pregrada, Ulica Josipa Štruka 20

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poslovne namjene, 2. skupine – nadstrešnica građenje građevine poslovne namjene, 2. skupine – nadstrešnica na postojećoj građevnoj čestici 2092/1 (1301/9) k.o. Pregrada (Pregrada, Josipa Štruka 20.).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.