Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000181
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0003
Zabok, 09.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŠTEFICA PETREKOVIĆ, HR-49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, PUSTODOL ZAČ. 40

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu poljoprivredne namjene, skupina neodređena – uzgoj domaćih životinja, spremište poljoprivrednih proizvoda i građevinu stambene namjene, skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici 128/2 (nastala od dijela kat. čest. br. 128/2) k.o. Pustodol (Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski 40).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.07.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.