Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000331
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 04.12.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN BEDENIKOVIĆ, HR-49218 Sopot, SOPOT 116.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene, 3.b skupine – jedna stambena jedinica na novoformiranoj građevnoj čestici 858/3, 858/4 k.o. Sopot (Sopot, Sopot 116).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2,  soba 20, tel. 049/377-211.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.