Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada
Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000288
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 24.10.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN IVANJKO, HR-49218 PREGRADA, STIPERNICA 41

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu mješovite namjene (stambeno-gospodarska), skupina neodređena i zgradu stambene namjene (pomoćna), skupina neodređena

na novoformiranoj građevnoj čestici 2566/2 k.o. Sopot.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2019. ( ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.