Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000230

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0005

Donja Stubica, 21.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN ŠALEC, HR-49243 OROSLAVJE, MOKRICE 195

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– uporabu građevine poljoprivredne namjene (ribarska kućica),

na katastarskim česticama k.č. 1111, 1112, 1113/1, 1114 i 1115, 1116, 1117 i 1119/2 (pod novom oznakom k.č. k.o. Mokrice (na lokaciji Oroslavje, Mokrice bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03. 10. 2019 u 9,00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.