Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000061
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007
Donja Stubica, 28.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STOLARIJA ĆUK, VL. NEDJELJKO ĆUK, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, pretežito poslovno uslužne djelatnosti rekonstrukcija – dogradnja i spajanje postojeće poslovne zgrade – stolarske radionice sa skladištem i zgrade pomoćne namjene – skladište u poslovnu zgradu namjene stolarska radionica  – primarna obrada masivne građe, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2268/2 i 2292/1 k.o. Strmec Stubički (Stubičke Toplice, Obrtnička 4).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2018. godine (četvrtak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.