Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000141
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0005
Donja Stubica, 25.05.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TERME JEZERČICA d.o.o. , HR-42000 Varaždin, Zinke Kunc 47

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti – Kamp Jezerčica, 2. skupine, na k.č.br. 479, 480, 483, 499, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505/2, 505/3, 505/4, i 712/9 (novoformirana k.č. 502/1 k.o. Andraševec) k.o. Andraševec, Donja Stubica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  06.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.