Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000357

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0009

Pregrada, 21.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

TOMOTRANS, VL. TOMISLAV GRILEC, HR-49218 PREGRADA, GORIČKA ULICA 5/2.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – autotransportna logistika na postojećoj građevnoj čestici 2160 (1299/5) k.o. Pregrada (Pregrada, Janka Leskovara).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.