Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000054
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 05.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TRGOCENTAR d.o.o. , HR-49210 Zabok, 103. brigade 8

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambeno poslovne namjene – stambeno – poslovna zgrada na Trgu Ante Starčevića, kućni broj 16, sa 7 stanova i 2 poslovna prostora (dva frizerska salona), 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 5631/2 (3269/3) k.o. Bedekovčina.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.03.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.