Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000070
URBROJ: 2140/01-08/3-17-0011
Klanjec, 16.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – uređenje križanja D 205 i ŽC 2215 na ulazu u Tuheljske Toplice, 3. skupine, na građevnoj čestici koja se sastoji od novonastalih k.č.br. 1513/3, 1513/4, 997/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7 (parcelacija k.č.br. 997/1, 1504/3, 1504/4, 1513/1,  1513/3) sve k.o. Sveti Križ, i na građevnoj čestici koja se sastoji od novonastalih k.č.br.  2040/2, 2067, 2068/3, 2069/2, 2070/2, 2099/2, 2946/3 (parcelacija k.č.br. 2040, 2067, 2068/1, 2069, 2070, 2946/1, 2099) sve k.o. Dubrovčan.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23.05.2017 u 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.