Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000043
URBROJ: 2140/01-08/2-15-0005
Donja Stubica, 06.09.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama  HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
–     promjenjena namjena građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Jarek u Oroslavju u rkm 0+400 do 0+1.300, na katastarskim česticama k.č.br. 1608/1 i druge u k.o. Mokrice (Oroslavje, Mokrice bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.09.2015 u 09:30 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.